Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden www.luyten-naaimachines.nl

De hier beschreven Algemene Voorwaarden van www.luyten-naaimachines.nl zijn door de rechthebbende gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Zuid Limburg: dossiernummer 14074844 November 2011

 

Inhoudsopgave:

Artikel 1: Definities
Artikel 2: Identiteit van de ondernemer
Artikel 3: Toepasselijkheid
Artikel 4: Het aanbod
Artikel 5: De transactie
Artikel 6: Recht op herroeping
Artikel 7: Kosten in geval van herroeping
Artikel 8: Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9: De prijs
Artikel 10: Garantie
Artikel 11: Levering en uitvoering
Artikel 12: Duurtransacties duur,opzegging en verlenging
Artikel 13: Betaling
Artikel 14: Klachtenregeling
Artikel 15: Geschillen
Artikel 16: Rechtsgeldigheid Algemene voorwaarden

 

Artikel 1:  Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:


1) Ondernemer: de natuurlijke persoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.


2) Consument: alle natuurlijke personen die op afstand een transactie zijn aangegaan met de ondernemer. De consument handelt niet in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 

3) Online transactie: een transactie waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor de verkoop op afstand van producten en/of diensten (tot en met het sluiten van de overeenkomst) gebruik wordt gemaakt van één of meerdere technieken voor communicatie op afstand.
 

4) Bedenktijd: de rechtsgeldige periode waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn of haar recht op herroeping van de online transactie.


5) Recht op herroeping: binnen de rechtsgeldige bedenktijd heeft de consument het recht om zijn of haar transactie op afstand te herroepen.

6) Duurtransactie: een transactie op afstand die betrekking heeft op een reeks van producten en/of

diensten, waarvan de leveringsverplichting en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid op verschillende momenten.

7) Duurzame gegevensdrager: technische middelen waardoor de consument in de mogelijkheid wordt gesteld om alle informatie die aan hem of haar ter beschikking worden gesteld, te bewaren op een wijze waardoor raadpleging van de bewaarde informatie in de toekomst mogelijk wordt gemaakt. Ook wordt de consument door een duurzame gegevensdrager in de mogelijkheid gesteld om de bewaarde informatie ongewijzigd te reproduceren.
 

8) Dag: kalenderdag of werkdag

Artikel 2: Identiteit van de ondernemer


Luyten Naaimachines
Calvariestraat 62a
6211 NK  Maastricht (NL)
043 – 354 12 69
 

Bereikbaar: Dinsdag tot en met Zaterdag van 09.00 uur tot 17.00 uur
(m.u.v. verlofperiodes die zijn kenbaar gemaakt op www.luyten-naaimachines.nl)

E-mail: info@luyten-naaimachines.nl

KvK-nummer: 14074844
BTW identificatienummer: NL157729114B01
 


Artikel 3: Toepasselijkheid
1. De hier omschreven algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke transactie op afstand
    tussen de ondernemer en de consument. Ook gelden de algemene voorwaarden voor ieder aanbod
    dat is gepresenteerd op het systeem voor de verkoop op afstand van producten en/of diensten.
 

2. De algemene voorwaarden zijn vóór de koop op afstand door de consument te raadplegen op het
    systeem voor de verkoop op afstand ontwikkeld in opdracht van ondernemer. Indien het voor de
    consument redelijkerwijs niet mogelijk is om de algemene voorwaarden vóór de koop in te zien op 
    het systeem voor de verkoop op afstand van producten en/of diensten dan zijn de algemene
    voorwaarden op reguliere winkeltijden door de consument in te zien in de fysieke winkel van Luyten
    Naaimachines. Calvariestraat 62a, 6211 NK Maastricht. De consument kan eventueel na schriftelijk  
    verzoek de algemene voorwaarden kosteloos ontvangen van ondernemer.

3. Indien de transactie op afstand via het systeem voor de verkoop op afstand van producten en/of
    diensten tot stand is gekomen, dan kunnen in tegenstelling tot lid 2 artikel 3 de algemene
    voorwaarden per e-mail naar de consument worden verstuurd waarna de consument op een
    eenvoudige wijze de algemene voorwaarden kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 

    Indien het in alle redelijkheid niet mogelijk is om van de algemene voorwaarden kennis te nemen,
    zal vóór de transactie op afstand wordt afgewikkeld, door de ondernemer kenbaar worden gemaakt 
    waar de consument de algemene voorwaarden kan inzien. De ondernemer verstrekt op verzoek
    van de consument de algemene voorwaarden per e-mail of kosteloos op een andere wijze. 


4. Ingeval van specifieke voorwaarden die van toepassing zijn ten aanzien van de door de
    ondernemer aangeboden producten of diensten zijn lid 2 artikel 3 en lid 3 artikel 3 van toepassing.
    In geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden kan de consument zich beroepen op de
    voorwaarden die voor hem of haar het meest gunstig zijn.

 

Artikel 4:  Het aanbod

1. De aangeboden producten en/of diensten zijn door ondernemer volledig en nauwkeurig
    omschreven. De omschrijving is zodanig geformuleerd dat de consument het product en/of dienst    
    op een juiste wijze kan beoordelen. Ingeval door de ondernemer foto’s en/of tekeningen zijn
    toegevoegd om het aanbod te illustreren geven de illustraties een reële weergave van de
    aangeboden producten en/of diensten. Vergissingen of fouten door de ondernemer in het
    aangebodene stellen de consument niet in staat om de ondernemer op enigerlei juridische
    wijze hiervoor aansprakelijk te stellen.

2. Indien sprake is van een aanbod met een beperkte geldigheidsduur dus met een definitieve 
    einddatum of indien sprake is van een aanbod met hieraan gekoppeld één of een aantal
    voorwaarden dan vermeldt ondernemer het hierboven geschrevene in zijn aanbieding.

3. Informatieverstrekking; iedere bezoeker van het systeem “verkoop op afstand van producten en/of
    diensten” kan vóór de transactie zich vergewissen van zijn rechten en plichten die gekoppeld zijn
    aan de acceptatie van het aanbod. Aspecten die met name in het systeem “verkoop op afstand van
    producten en/of diensten” worden vermeld zijn:

     - het aankoopbedrag van het product en/of dienst inclusief belastingen;   
     - de eventuele kosten van aflevering;
     - de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
     - het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
     - de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
     - de aanvaardingstermijn van de transactie op afstand, dan wel de termijn voor het nakomen van
       de prijs door de ondernemer;
     - de minimale termijn van een transactie op afstand ingeval sprake is van een transactie die strekt
        tot oneindige of tijdelijke aflevering van producten en/of diensten.
    

Artikel 5:  De Transactie

1. De transactie komt, onder voorbehoud van het beschrevene in artikel 4, tot stand wanneer sprake is
    van aanvaarding van het aangebodene door de consument en voldaan is aan de daarbij gestelde
    voorwaarden.

2. De transactie is bindend wanneer de ondernemer digitaal dan wel schriftelijk dan wel mondeling de   
    aanvaarding van het aanbod van de consument heeft bevestigd.
3. Indien de transactie elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en
    organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij
    voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer
    daartoe passende veiligheidsmaatregelingen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn
    betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor
    een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit
    onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd
    gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te    

    verbinden.

5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of
    op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden
    opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

    a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met zijn of haar        
        klachten terecht kan;
    b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik
        kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
    c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
    d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze
        gegevens al heeft aangeboden aan de consument vóór de uitvoering van de overeenkomst;
    e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van
        meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
   

6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste  
    levering.

 

Artikel 6: Recht op Herroeping

1. De consument heeft de mogelijkheid om  de overeenkomst te ontbinden en het betreffende artikel
    te retourneren. De herroepingstermijn geldt gedurende 10 werkdagen. De herroepingstermijn gaat
    van start op de dag van verzending van het artikel door ondernemer. Herroeping geldt alleen
    wanneer het artikel in originele staat en in originele verpakking door consument wordt
    geretourneerd naar ondernemer. Indien de consument van zijn herroepingsrecht gebruikt maakt, zal
    hij het product met alle geleverde toebehoren retourneren. Bij retournering van het artikel dient de
    consument een document bij te voegen met hierop vermeld: artikelnummer, aankoopdatum, naam
    van de consument en banknummer.

2. Tijdens de herroepingstermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en verpakking.
    Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat van toepassing is om
    te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Ingeval sprake is van onzorgvuldige   
    omgang van het product en verpakking heeft de ondernemer het recht om het herroepingsrecht van
    de consument te weigeren.

 

Artikel 7: Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen de kosten voor retourzending
    voor rekening van de consument.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal ondernemer het betaalde bedrag uiterlijk binnen
    30 werkdagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.Artikel 8: Uitsluiting herroepingsrecht


1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2  
    en lid 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in
    het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
    a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
    b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
    c. die door hun aard niet kunnen worden terug gezonden;
    d. die snel kunnen verouderen;
    e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer
        geen invloed heeft;
    f.  voor software waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
  
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten waarvan de levering met
    uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.

Artikel 9: De Prijs

Alle op deze website vermelde prijzen zijn aangeduid in euro’s, inclusief B.T.W. Gedurende de
geldigheidsduur die is gekoppeld aan het aanbod worden de prijzen van de aangeboden producten
en/of diensten niet verhoogd met uitzondering van prijswijzigingen als gevolg van aanpassingen in
Btw-tarieven.

Artikel 10: Garantie

Met betrekking tot het aangekochte product gelden de garantietermijnen en de garantievoorwaarden die zijn opgesteld door de importeur of fabrikant van het product. De garantieperiode kan verschillen per product.

 

Artikel 11: Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorg in acht nemen om de door de consument aangekochte producten af te leveren op het door consument aangegeven adres. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed docht uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

In geval van ontbinding zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retour zending zijn voor rekening van de ondernemer.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot een moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12: Duurtransacties

1. De consument kan een transactie die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde

opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2. Een transactie die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar.

Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal

worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd

en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.


 

Artikel 13 - Betaling


1.  Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen
     te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid
     1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de
     consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 

2.  Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer

Behoudens wettelijke beperkingen, het recht om vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.


  
Artikel 14: Klachtregeling

Ingeval van niet of onvoldoende goed functioneren van het aangekochte product en/of een onvoldoende resultaat bij een aangekochte dienst door consument heeft consument de mogelijkheid om binnen 8 dagen te reclameren bij ondernemer. www.luyten-naaimachines.nl besteedt de grootst mogelijke aandacht aan de afwikkeling van klachten. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, reageert ondernemer binnen een termijn van 14 dagen met een bericht van ontvangst. Vervolgens ontvangt de consument een prognose van ondernemer wanneer consument een uitgebreide en onderbouwde reactie van ondernemer kan verwachten.

 

Artikel 15: Geschillen

Op transacties tussen ondernemer en consument waarop deze algemene voorwaarden

betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


Artikel 16: Rechtsgeldigheid Algemene Voorwaarden
Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht blijven. De nietige c.q. vernietigde bepaling(en) zullen conform deze algemene voorwaarden tussen partijen worden uitgelegd.

Onze Merken

Bernina PFAFF Janome Husqvarna Viking Brother